helder en transparant

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De
Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van
zakelijke dienstverlening die deelnemers van ICTWaarborg kunnen aanbieden, namelijk:

Module A. Algemeen
Module B. Ontwikkeling (web)applicaties
Module C. Hosting / SaaS
Module D. Hardware

In deze versie van de algemene voorwaarden voor HD Services zijn alleen de volgende modules opgenomen die van
toepassing zijn op deze overeenkomst.

Module A. Algemeen 3
Module C. Hosting / SaaS 10
Module D. Hardware 13

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen
deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van
toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn van toepassing op alle modules.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
• Acceptatietest: is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde het Project
• af te ronden.
• Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden, die modulair zijn opgebouwd.
• Dienst: software, applicatie, programmatuur (zoals in de offerte/Overeenkomst omschreven).
• Gebrek: het niet voldoen aan de Specificaties.
• Gebruiker: de (eind)gebruiker die de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever geleverde
• Dienst/Project gebruikt.
• Hardware: apparatuur die wordt geleverd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
• Materialen: bijvoorbeeld(web)applicaties, software, adviezen of rapporten.
• Module: een module van deze Algemene Voorwaarden waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot
• een specifiek werkterrein.
• Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft
• gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Opdrachtnemer daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede
• diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
• Opdrachtnemer: HD Services, gevestigd te Harmelen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30109156 en deelnemer van de brancheorganisatie ICTWaarborg.
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
• Overmacht: een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn
• schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
• Project: de werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals
• omschreven in de offerte en/of in de Overeenkomst.
• Projectmanagementsysteem: elektronisch systeem dat kan worden gebruikt voor het beheer van het Project en
• voor communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de uitvoering van de Overeenkomst.
• Resultaten: de resultaten van de werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst uitvoert.
• Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de
• identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
• Specificaties: de functionele en technische beschrijving van het Project.
• Website: https://www.hdservices.nl

Identiteit van de Opdrachtnemer
Naam (Opdrachtnemer):
HD Services

Handelend onder:
HD Services

Vestigingsadres:
Handelsweg 2A
3481 MJ Harmelen

Postadres:
Putkop 9
3481 LK Harmelen

Telefoonnummer
0348-473340

E-mailadres
info@hdservices.nl

BTW-nummer:
NL807988364B01

KvK-nummer:
30109156

Module A. Algemeen

Artikel A.1. Offerte, aanbod en aanvaarding
A.1.1 Een offerte, opgesteld door Opdrachtnemer, is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na datering door
Opdrachtnemer, tenzij anders aangegeven in de offerte.
A.1.2 Opdrachtgever dient de offerte bij voorkeur Schriftelijk te aanvaarden, maar indien Opdrachtgever op een
andere wijze dan Schriftelijk met de offerte instemt of die indruk wekt, dan mag de offerte door Opdrachtnemer als
aanvaard worden beschouwd.
A.1.3 Bepalingen of voorwaarden van Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene
Voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer alleen bindend indien en voor zover deze door Opdrachtnemer
uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.
A.1.4 Onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer tot intrekken van de offerte overeenkomstig artikel 1 lid
1 kan de Overeenkomst na aanvaarding slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. In geval van
strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
– 1. de Overeenkomst;
– 2. de eventuele bijlagen, met uitzondering van brochures;
– 3. deze Algemene Voorwaarden;
– 4. eventuele aanvullende voorwaarden, met uitzondering van brochures.

Artikel A.2. Uitvoering van het Project & informatieverstrekking
A.2.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk het Project uitvoeren
conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer spant zich in om het Project naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende
zorgvuldigheid en vakmanschap. Opdrachtgever is gehouden om een tijdige en juiste uitvoering van het Project
mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het Project, tijdig aan Opdrachtnemer worden
verstrekt. De noodzakelijke inzet van Opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden
geleverd. Dit geldt zowel voor ondersteuning te leveren door de contactpersonen, als voor de geplande inzet van
projectmedewerkers binnen de uit te voeren projectwerkzaamheden.
A.2.2 Indien Opdrachtgever bovenvermelde nalaat, is Opdrachtnemer gerechtigd extra kosten in rekening te
brengen en is het mogelijk dat het Project uitloopt. Eventuele vertraging van het Project, veroorzaakt door
Opdrachtgever, wordt gerapporteerd via het projectmanagementsysteem of, indien er geen
projectmanagementsysteem voor het Project is ingezet, per e-mail of, bij gebrek aan functionerende
e-mailcorrespondentie, op een andere Schriftelijke wijze. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal
Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte brengen van de eventueel in rekening te brengen extra kosten.

Artikel A.3. Duur, beëindiging en ontbinding
A.3.1 De Overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties daaruit over en weer zijn
geleverd.
A.3.2 In afwijking van artikel 3.1 geldt dat Overeenkomsten met betrekking tot diensten na afloop van de looptijd
stilzwijgend per maand worden verlengd. Beëindiging van dergelijke Overeenkomsten vindt Schriftelijk plaats.
A.3.3 Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking.
Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem
Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het
verzuim van rechtswege intreedt.
A.3.4 Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft
Opdrachtnemer het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te
schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht
van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van
ondergeschikte betekenis is.
A.3.5 Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst, Schriftelijk en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden of
op te schorten, indien:
Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt;
na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd
dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan voldoen;
Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
het faillissement van Opdrachtgever wordt verleend;
de activiteiten van Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd;
op enig vermogensdeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
onmogelijk wordt of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van
Opdrachtnemer kan worden gevergd.
A.3.6 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar
aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
A.3.7 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van
de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel A.4. Procedure na beëindiging
A.4.1 Partijen zijn over en weer verplicht om na beëindiging van de Overeenkomst enig goed waarvan de andere
Partij eigenaar of rechthebbende is en die bij de ene Partij in bezit is, onverwijld terug in het bezit te brengen van
de andere Partij. Bepaalde goederen, zoals gegevens(dragers), kunnen ook worden gewist of vernietigd in plaats
van teruggegeven, indien de rechthebbende partij daar Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
A.4.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte dan wel ingevoerde gegevens blijven te allen tijde eigendom van
Opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt alleen een niet-exclusieve, overdraagbare licentie welke nodig is voor
het uitvoeren van de Overeenkomst.

Artikel A.5. Prijzen
A.5.1 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd.
A.5.2 Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever opgegeven gegevens en deze gegevens
onjuist blijken te zijn, dan heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen aan te passen naar de redelijkerwijs bij de
juiste gegevens behorende prijzen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
A.5.3 Alle in de offerte van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

Artikel A.6. Betalingsvoorwaarden
A.6.1 Opdrachtnemer zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan
Opdrachtgever. Indien het Project in fasen wordt geleverd, is Opdrachtnemer gerechtigd per geleverde fase,
maandelijks of op basis van gewerkte uren te factureren (dit naar het oordeel van Opdrachtnemer). De
betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders is overeengekomen
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
A.6.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 30 dagen na de betalingstermijn van rechtswege
in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de
betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag een contractuele rente van 2% per maand en
€15,- administratiekosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Opdrachtnemer.
A.6.3 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen
rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten,
daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
A.6.4 De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt,
wordt ontbonden of indien het faillissement wordt verleend.
A.6.5 In bovenstaande gevallen heeft Opdrachtnemer voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig
nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te
schorten, zonder dat Opdrachtgever daardoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.

Artikel A.7. Meerwerk
A.7.1 Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Opdrachtnemer redelijkerwijs als wijziging of als
aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook
valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de
hoeveelheid werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt
dan is er sprake van meerwerk.
A.7.2 Indien Opdrachtnemer van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk
melding maken aan Opdrachtgever, en vragen om Schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering van het
voorgestelde meerwerk en het daarvoor door Opdrachtnemer gedane aanbod inclusief levertermijn.
A.7.3 Opdrachtgever zal steeds binnen vijf (5) werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. De
werkzaamheden die in het kader van geaccepteerd meerwerk zullen worden verricht zullen Schriftelijk worden
vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd.
A.7.4 Voor eventuele uitloop van de in de oorspronkelijke offerte genoemde levertermijnen vanwege meerwerk is
Opdrachtgever zelf verantwoordelijk.
A.7.5 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het door Opdrachtnemer te
verrichten meerwerk, voor zover partijen geen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel A.8. Aansprakelijkheid
A.8.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Opdrachtnemer van zijn verplichtingen onder de
Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met
Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van
Opdrachtnemer, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van
samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder
deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor
directe schade meer bedragen dan 25.000 euro (exclusief BTW).
A.8.2 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor
materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 500.000 euro per schadetoebrengende
gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
A.8.3 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie,
is uitgesloten.
A.8.4 Buiten de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op Opdrachtnemer geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden
gebaseerd. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.
A.8.5 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk Schriftelijk in gebreke stelt,
stellende daarbij een redelijke termijn voor het verhelpen van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die
termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een
zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is
adequaat te reageren.
A.8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade
binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt.
A.8.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als
gevolg van een Gebrek in het Project/Dienst welke door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en welke mede
bestond uit door Opdrachtnemer geleverde zaken, Materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover
Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, Materialen of resultaten. Opdrachtgever
vrijwaart Opdrachtnemer tevens tegen aanspraken betreffende het niet-naleven van licenties door Opdrachtgever
en/of derden (waaronder Gebruikers) die onder Opdrachtgevers verantwoordelijkheid vallen.
A.8.8 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen in producten en Diensten van derden,
waaronder ook software en programmatuur, is uitgesloten.

Artikel A.9. Storingen en overmacht
A.9.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid
die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten
worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen
op Overmacht beroepen, indien de desbetreffende Partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming,
onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij Schriftelijk van een dergelijk beroep op
Overmacht in kennis stelt.
A.9.2 Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of
andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie Opdrachtnemer bij de verlening van
de Diensten afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan
Opdrachtgever het gebruik aan Opdrachtnemer heeft voorgeschreven, (d) het niet beschikbaar zijn van één of
meer personeelsleden (door ziekte) en (e) overheidsmaatregelen.
A.9.3 In geval van Overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en de daarmee samenhangende,
verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige Overmacht, zonder dat partijen over
en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op
Overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk na het intreden van de tekortkoming,
onder overlegging van de bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op Overmacht in
kennis stelt.
A.9.4 In geval van Overmacht spant de partij die de overmacht ingeroepen heeft zich in om de tekortkoming, die
gezuiverd wordt door de Overmacht, van zo kort mogelijke duur te laten zijn.
A.9.5 Indien een overmachtsituatie dertig (30) dagen heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de
overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst
Schriftelijk te ontbinden, tenzij aard of omvang van de tekortkoming de tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt.
Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend,
zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel A.10. Rechten van intellectuele eigendom
A.10.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het Project ontwikkelde of ter beschikking
gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers.
A.10.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene
Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal
Opdrachtgever de programmatuur, Diensten of andere Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
A.10.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of
andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen
aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
A.10.4 Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen, bijvoorbeeld met wachtwoorden of
versleuteling, ter bescherming van de Materialen. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming
de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te
ontwijken.
A.10.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de
Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van
Opdrachtnemer of diens licentiegevers.
A.10.6 Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van 5.000 euro per inbreukmakende handeling en
25.000 euro per opzettelijk inbreukmakende handeling betalen aan Opdrachtnemer, onverminderd het recht van
Opdrachtnemer om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen
teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat
Opdrachtnemer Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete
verschuldigd van 5.000 euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd.

Artikel A.11. Verwerking persoonsgegevens
A.11.1 Indien Opdrachtnemer in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens zal verwerken waar
Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, verplicht artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”)
Opdrachtnemer en Opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door Opdrachtnemer
uitgevoerde verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart
overeengekomen ‘bewerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de Wbp bedoelde
verbintenissen.
A.11.2 Opdrachtnemer zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de
verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen.
A.11.3 Opdrachtnemer staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Opdrachtnemer,
voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze
slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
A.11.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren
of anderszins ter beschikking zal stellen van Opdrachtnemer.
A.11.5 Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp,
gegevens die zijn opgeslagen in systemen van Opdrachtnemer dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal
Opdrachtnemer daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel A.12. Geheimhouding
A.12.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar
verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de
ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen
leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter
uitvoering van de Overeenkomst.
A.12.2 Opdrachtnemer zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de
Diensten van Opdrachtnemer, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of de
kwaliteit van het Projecten, of Opdrachtnemer daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk
bevel. In dat geval zal Opdrachtnemer zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te
beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
A.12.3 Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel
voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de
informatie.

Artikel A.13. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
A.13.1 Indien het een duurovereenkomst betreft, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor deze Algemene
Voorwaarden en alle Modules daaruit te wijzigen of aan te vullen.
A.13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een
termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Opdrachtnemer of per elektronische
berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
A.13.3 Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de
datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze
datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel A.14. Geschillenregeling
A.14.1 Op de Overeenkomst, alsmede op de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten
en overige rechtshandelingen, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
A.14.2 Alle geschillen, waaronder mede begrepen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd,
welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) deze Overeenkomst en/of met de hieruit
voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten zullen worden beslecht middels mediation zoals
aangeboden door ICTWaarborg (hierna in dit artikel Mediation genoemd).
A.14.3 Partijen verbinden zich er wederzijds toe mee te werken aan de geschillenbeslechting middels Mediation
en verbinden zich er toe elk de helft van de kosten van de Mediation te dragen.
A.14.4 Mediation bestaat uit twee fases. In de eerste fase onderzoeken partijen een mogelijke oplossing waarin
beide partijen zich kunnen vinden. Indien hierover akkoord wordt bereikt, zal de mediator het akkoord vatten in
een vaststellingsovereenkomst. Indien het onmogelijk is gebleken in de eerste fase tot een akkoord te komen dat
voor beide partijen aanvaardbaar is, vat een tweede fase aan. In de tweede fase zal de mediator een akkoord
uitwerken dat beide partijen bindt en dat eveneens door de mediator wordt weergegeven in een
vaststellingsovereenkomst.

Artikel A.15. Slotbepalingen Module Algemeen
A.15.1 Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele
Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee
zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene
Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
A.15.2 Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet via de geschillenregeling
opgelost kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
A.15.3 Informatie en mededelingen op de Website van Opdrachtnemer zijn onder voorbehoud van fouten.
A.15.4 De door Opdrachtnemer ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek
(waaronder logfiles), behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
A.15.5 Teneinde haar dienstverlening te promoten is Opdrachtnemer gerechtigd aan derden te tonen welke
Projecten zij aan Opdrachtgever levert, tenzij de redelijke belangen van Opdrachtgever zulks onaanvaardbaar
maken of Schriftelijk anders is overeengekomen.
A.15.6 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht derden te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst.
A.15.7 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen hun rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden
overdragen, mits de andere partij hiermee voorafgaand aan de overdracht Schriftelijk instemt.

Module C. Hosting / SaaS

Deze module is van toepassing op het door Opdrachtnemer ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden
(hosten) van gegevens en/of (web)applicaties aan Opdrachtgever via internet of een ander netwerk, zonder dat aan
Opdrachtgever een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt. Hieronder valt tevens het
registreren en beheren van domeinnamen.

Artikel C.1. Uitvoering
C.1.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren
conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
C.1.2 In de Overeenkomst wordt bepaald wanneer Opdrachtnemer zal starten met de installatie en het beheer
van de (web)applicatie.
C.1.3 Opdrachtnemer spant zich er voor in dat de (web)applicatie naar beste kunnen wordt geconfigureerd en
beheerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
C.1.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat nodig is om een tijdige en juiste installatie
van de (web)applicatie mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens
en faciliteiten, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de installatie van de (web)applicatie, tijdig aan
Opdrachtnemer beschikbaar worden gesteld.

Artikel C.2. Duur overeenkomst
C.2.1 De Overeenkomst wordt door Opdrachtgever aangegaan voor een minimumduur van twaalf (12) maanden.
Hierna wordt de Overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. Na het einde van de minimumduur kan de
Overeenkomst wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1)
maand. De opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer dient Schriftelijk te
geschieden.

Artikel C.3. Gedragsregels
C.3.1 Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met
bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen materiaal dat
smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is, erotisch of pornografisch is (tenzij
expliciet toegestaan in de offerte), inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval (maar niet
uitsluitend) begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, een schending van de persoonlijke
levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen het zonder
toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van
derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan
Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals virussen of
spyware bevat.
C.3.2 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe
te brengen aan de servers van Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al
dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks
Opdrachtnemer, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Opdrachtnemer zal
Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
C.3.3 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid van de zijde van
Opdrachtgever of het door Opdrachtgever niet handelen conform bovenstaande punten, voor rekening van
Opdrachtgever.
C.3.4 Ter voorkoming van hiervoor genoemde problemen als schade en beveiligingsrisico’s is Opdrachtnemer naar eigen inzicht gerechtigd de beheermogelijkheden van Opdrachtgever dermate te beperken dat het beheer in zijn geheel door Opdrachtnemer wordt uitgevoerd.
Artikel C.4. Licentie
C.4.1 Opdrachtgever verstrekt hierbij Opdrachtnemer een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever aan de
Diensten van Opdrachtnemer aangeleverde Materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren
op elke door Opdrachtnemer geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten
behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer.

Artikel C.5. Vrijwaring
C.5.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle juridische claims van derden met betrekking tot het
gebruik van de Diensten door Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de
gegevens/Diensten/software welke door middel van een koppeling worden aangeroepen.
C.5.2 Indien Opdrachtnemer op grond van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband
met een wettelijke verplichting werkzaamheden moet verrichten met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever,
zijn medewerkers of Gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtgever in rekening worden
gebracht.

Artikel C.6. Dienstverlening en beschikbaarheid
C.6.1 Alle diensten van Opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en
voor zover in de Schriftelijke Overeenkomst Opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het
betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
C.6.2 De elektronische transmissie van gegevens van Opdrachtgever in het kader van de Diensten, op welke
wijze dan ook, geschiedt voor risico en rekening van Opdrachtgever.
C.6.3 Opdrachtnemer is nimmer gehouden om de op afstand beschikbaar gestelde applicaties tevens op een
fysieke gegevensdrager (bijv. cd of usb-stick) te leveren aan Opdrachtgever.
C.6.4 Indien de Diensten (mede) geleverd worden via Diensten en/of netwerken van Opdrachtnemer, zal
Opdrachtnemer zich inspannen om daarbij zo min mogelijk downtime te laten bestaan.
C.6.5 Opdrachtnemer biedt geen garanties over de precieze hoeveelheid uptime, tenzij anders is
overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide SLA. Voor zover niet in een toepasselijke SLA
anders is bepaald, geldt dit artikel.
C.6.6 Behoudens tegenbewijs zal de door Opdrachtnemer gemeten beschikbaarheid en serviceniveau gelden als
volledig bewijs.
C.6.7 Opdrachtnemer zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken
die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan echter niet
garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden
kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Opdrachtnemer zal zich inspannen om
Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.
C.6.8 Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer een gevaar ontstaat voor het functioneren van de Diensten of
het netwerk van Opdrachtnemer of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door
overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde Diensten of activiteiten van virussen,
trojans en vergelijkbare software, is Opdrachtnemer gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs
nodig acht om dit te voorkomen.
C.6.9 Opdrachtnemer heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Opdrachtnemer zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Opdrachtnemer is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen, bijvoorbeeld in een SLA.
C.6.10 Slechts indien Schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen is Opdrachtnemer gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.
C.6.11 Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, is Opdrachtnemer niet gehouden reservekopieën (back-ups) te
maken van door Opdrachtgever op Diensten van Opdrachtnemer opgeslagen gegevens. Eventueel gemaakte
back-ups kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een back-up bij beëindiging of ontbinding.

Artikel C.7. Wijzigingen
C.7.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de beschikbaar gestelde applicaties gedurende de looptijd van de
Overeenkomst naar eigen goeddunken aan te passen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging
in functionaliteit, zal Opdrachtnemer zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Alleen
indien zulks technisch mogelijk is en geen onevenredige inspanning van Opdrachtnemer zou vergen, kan
Opdrachtgever op verzoek een oudere versie van de applicatie blijven gebruiken. Opdrachtnemer kan extra
kosten in rekening brengen voor het verschaffen van die mogelijkheid.

Artikel C.8. Opslag- en datalimiet
C.8.1 Opdrachtnemer kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die
Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Diensten. Opdrachtgever zal de limieten niet overschrijden,
tenzij de Overeenkomst de gevolgen daarvan uitdrukkelijk regelt. Bij overschrijding van dit maximum is
Opdrachtnemer bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer
die in de Overeenkomst worden vermeld. Indien er geen opslag- en/of datalimiet wordt overeengekomen, geldt de
fair use policy van Opdrachtnemer.

Artikel C.9. Procedure na beëindiging
C.9.1 Opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat Opdrachtgever bij beëindiging van de Overeenkomst een redelijke
gelegenheid wordt geboden om de gegevens van Opdrachtgever die zijn opgeslagen in de systemen van
Opdrachtnemer, terug over te brengen naar de eigen systemen of naar de systemen van een nieuwe aanbieder.
Voor dit doeleinde zal Opdrachtnemer zich inspannen de gegevens in een gangbaar bestandsformaat aan te
kunnen bieden.

Module D. Hardware

Deze module is van toepassing op Opdrachtnemers die Hardware leveren aan Opdrachtgevers.

Artikel D.1. Levering en eigendom
D.1.1 Hardware is geleverd aan de Opdrachtgever indien deze is bezorgd aan het door de Opdrachtgever bij de
opdracht opgegeven leveringsadres en deze bezorging is aanvaard door de Opdrachtgever.
D.1.2 Opdrachtgever is gehouden bij de levering de Hardware, voor zover op dat moment redelijkerwijs mogelijk,
te controleren op gebreken.
D.1.3 De eigendom op de Hardware gaat over van de Opdrachtnemer (of haar leveranciers) naar de
Opdrachtgever op het moment van levering aan het door de Opdrachtgever bij de opdracht opgegeven
leveringsadres, doch enkel als er volledig betaald is voor de Hardware door de Opdrachtgever.

Artikel D.2. Garantie
D.2.1 Opdrachtnemer staat na levering gedurende 1 jaar na levering in voor de werking van de geleverde
Hardware conform de vooraf aan de Opdrachtgever bekendgemaakte specificaties en is daarop door
Opdrachtgever aanspreekbaar.
D.2.2 Indien de fabrikanten van de geleverde Hardware specifieke garantieregelingen kennen die langer zijn dan
de door Opdrachtnemer afgegeven garantie, dan behouden die hun geldigheid en blijft Opdrachtnemer
verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van Hardware die valt onder die garantieregeling.
D.2.3 De door Opdrachtnemer en fabrikanten afgegeven garanties doen niet af aan de wettelijke garantietermijn,
die op de Hardware van toepassing is.
D.2.4 De garantie op Hardware komt te vervallen indien er sprake is van ongeoorloofde wijzigingen, het niet
nakomen van de gebruiksinstructies of ander onzorgvuldig gebruik van de Hardware door de Opdrachtgever.
D.2.5 Indien Opdrachtgever binnen de gestelde termijnen en regels gebruik maakt van de garantieregeling, dan
zal Opdrachtnemer zich inspannen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de correcte ontvangst
van de geretourneerde Hardware, voor de reparatie van de Hardware of voor vervangende Hardware te zorgen.
D.2.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens die het gevolg is van het herstellen of
vervangen van Hardware.

Artikel D.3. Retourneren
D.3.1 Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de garantieregeling, dan zal Opdrachtgever de geleverde
Hardware en alle toebehoren zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat van levering aan de Opdrachtnemer
retourneren.
D.3.2 Indien er kosten verbonden zijn aan het retourneren in het kader van de garantieregeling, dan zijn die voor
rekening van de Opdrachtgever.

Heeft u naar aanleiding van deze pagina vragen? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.